प्रदेश लोकसेवा आयोग, बागमतीको प्राविधिक​को प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको बिज्ञापन।

प्रदेश लोकसेवा आयोग, बागमतीको प्राविधिक​को प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको बिज्ञापन।

प्रदेश लोकसेवा आयोग, बागमतीको प्राविधिक​ चाैथो तहको आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको बिज्ञापन।