लोकसेवा आयोगको रा.प.तृतीय​(प्राविधिक​) तथा स्वास्थ्य सेवाका सातौं र​आठौंको बिज्ञापन।

लोकसेवा आयोगको रा.प.तृतीय​(प्राविधिक​) तथा स्वास्थ्य सेवाका सातौं र​आठौंको बिज्ञापन।

लोकसेवा आयोगको रा.प.तृतीय​(प्राविधिक​) तथा स्वास्थ्य सेवाका सातौं र​ आठौं आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको बिज्ञापन।